MÜŞTERİ GİRİŞİ 528 36 310262

Destek Hizmetleri

AKM Gümrük, ithalatını ve ihracatını gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği mallarla ilgili Gümrük İdarelerine ibrazı gereken aşağıdaki belgelerin temin edilmesinde de hizmet verilmektedir.

 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınması
 • Onaylanmış kişi statü belgesi
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi Müracaat
 • Takip ve Sonuçlandırması
 • Bağlayıcı Menşe Bilgisi Takip ve Sonuçlandırması
 • Menşe Belgesi Uygulamaları
 • Tercihli Menşe Uygulamaları
 • A.TR Dolaşım Belgeleri uygulaması
 • Form A Menşe Belgesi uygulaması
 • EUR.1 Dolaşım Sertifikası uygulaması
 • İhracata INF 3 Bilgi Formunun düzenleme işlemleri
 • Hariçte İşleme Rejimi Çerçevesinde Üçgen Trafik İzni INF 2 Bilgi Formu işlemleri
 • Nihai kullanım izni, Uygunluk Belgesi, Kontrol Belgesi, İthal Lisansı, İzin Yazısı
 • Tarife kontenjanı ve kota Belgesi
 • Sağlık Bakanlığı Ön İzin Belgesi ve İşlemleri
 • İhracatçı Birlikleri “Kayıt Belgesi” DTM’ den ithal Lisansı
 • CITES Belgesi Müracaatları ve Alınması
 • Bedelsiz ve Ticari Bedelsiz ithalat Ön İzin İşlemleri
 • Yatırım Teşvik belgesi belgelerinin çıkartılması, takip ve kapatılması işlemleri
 • Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, Makine ve Tesisin ithali ve izin Belgesi ve Uygulamaları
 • CE uygunluk işareti Uygulamaları
 • TSE tarafından yapılan Uygunluk değerlendirme belgelerinin ve Kimyahane Tahlil raporlarının alınması
 • İhracat İçin Alınacak Ön İzin
 • Karayolu Uygunluk Belgesi Telsiz Genel Müdürlük izinleri
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi
 • Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izin belgeleri işlemleri
 • Teminat mektuplarının Çözüm İşlemleri
 • Mahrece İade İşlemleri
 • Dahilde işleme izni /Dahilde İşleme Belgesi Alım ve Kapama İşlemleri
 • Hariçte İşleme İzni/ Belgesi Alım ve Kapama İşlemleri
 • Kambiyo Mevzuatı Uygulamaları

 

DİĞER GÜMRÜK HİZMETLERİ

 • Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Eşya Uygulamaları,
 • Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya işlemleri,
 • Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Ev Eşyası,
 • Evlilik Nedeni ile Serbest Dolaşıma Giren Eşya işlemleri,
 • Miras Yoluyla İntikal Eden Eşya işlemleri,
 • Geçici Olarak Çıkan Gerçek Kişilerin Geri Getirdiği Kullanılmış Ev Eşyası işlemleri,
 • Yerleşim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Bulunan Gerçek Kişilerin Türkiye’de Edindikleri Konutlarda
 • Kullanmak Üzere Getirdikleri Ev Eşyası işlemleri,
 • Yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya işlemleri,
 • İşyeri Nakli Suretiyle Serbest Dolaşıma Sokulan Sermaye işlemleri,
 • Malul ve Sakatlar ile Diğer Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya işlemleri
 • Geri Gelen Eşya İçin İthalat Vergilerinden Muafiyet Tanınmasına İlişkin işlemler,
 • Yolcu Beraberi Eşya, Taşıt ve Özet Beyan İşlemleri,
 • Serbest Bölge Uygulamaları,
 • Sınır Ticareti,
 • Posta Gümrük İşlemleri,
 • Akaryakıt ve Kumanya ile İlgili İşlemler,
 • Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler,
 • Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer Ürünler
 • Yeniden İhracat, İmha ve Terk
 • Gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı İtirazlar
 • Küşat başvurusu ve Elleçleme İşlemleri
 • Fikri ve Sınai Hakların Korunmasına ilişkin işlemler
 • Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması İşlemleri
 • Gümrüklü / Gümrüksüz Depo
 • Geçici Depolama, Genel, Özel Antrepo izinleri ve kuruluş işlemleri

 

DIŞ TİCARET BANKA İŞLEMLERİ

Akreditif Açılması;

Proforma faturanın temin edilmesinin ardından, akreditifin açılması ile ilgili tüm işlemelerin yürütülmesi, açılan akreditifle ilgili dosya oluşturulması ve istendiğinde firmaya verilmesi,

Akreditif Kapatma İşlemleri

Vadesi dolan akreditiflerin süre takipleri ve süresi sonunda akreditiflerin kapatma işlemlerinin yapılması, kapatılan akreditiflerin dosyasının firmaya teslimi,

Ödemeler; Banka aracılığı ile yatırılması gereken tüm vergi ve fonların adınıza yatırılması ve bunların belgelerinin ilgili birimlere iletilmesi,

Belge temini; Banka tarafından istenecek her türlü bilgi ve belgenin adınıza temin ve tesliminin sağlanması,

Yukarıdaki hizmetler talebiniz doğrultusunda firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

AKM Gümrük